Leidscherijngolf - Home
Uitslagen
Leidscherijngolf | Foto's
Leidscherijngolf | Reglement
Leidscherijngolf | Contact

Privacy Statement

Privacy Statement
Stichting Leidsche Rijn Golf (hierna: “SLRG”) heeft ten doel: het bevorderen van de saamhorigheid tussen (oud) ondernemers en particulieren, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van golftoernooien. In dat kader verwerkt de SLRG gegevens van haar deelnemers aan golftoernooien, van haar contacten en van geïnteresseerden.

Indien je deelneemt aan een golftoernooi van SLRG of om een andere reden persoonsgegevens aan SLRG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van SLRG is verantwoordelijk  voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68282761.

Soorten van gegevens
In het kader van het organiseren van golftoernooien worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, geslacht, golfhandicap, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die benodigd kunnen zijn voor het organiseren van golftoernooien, zoals bijvoorbeeld een buggy of dieetwensen. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door de SLRG behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten ten behoeve van het organiseren van golftoernooien. Voorbeelden hiervan zijn het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de SLRG per e-mail en op de eigen website en eventuele andere activiteiten.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

E-mail berichtgeving

SLRG gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over golfactiviteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap. Afmelding van deze mailings is te allen tijde mogelijk via de een e-mail aan het bestuur.


3. Bewaartermijnen

SLRG verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende maximaal 2 jaar na afloop van het golfseizoen waarin voor het laatst werd deelgenomen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd met uitzondering van de uitslagen en foto’s tenzij om nadrukkelijke verwijdering hiervan wordt verzocht.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SLRG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan SLRG gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij dan een verwerkersovereenkomst.


Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Bij de SLRG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SLRG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact met ons opnemen.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur via het e-mailadres:

richard@leidscherijngolf.nl


Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Het bestuur van Stichting Leidsche Rijn Golf

Richard de Wit (voorzitter)

Kees Verkerk (penningmeester)

Hans de Groot (secretaris)

  

Privacy Statement

LEIDSCHERIJN GOLF